Actividades Educación 2021/2022 (Inscrición)

  Actividade (*)

  DATOS DO ALUMNO/A:

  Nome e Apelidos do Alumno/a (*)

  ------------------------------------------------------------------------------
  Datos do Responsable/Titor (Para menores de idade)

  Nome e Apelidos do Responsable do Alumno/a

  DNI do Responsable

  ------------------------------------------------------------------------------

  Data de Nacemento do Alumno/a (Formato 01/01/2000) (*)

  Enderezo (*)

  Teléfono Móbil (*)

  E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

  - Prazas Limitadas por Orde de Incrición
  - Os grupos poden sufrir modificacións atendendo ó número de solicitantes e a situación sanitaria (COVID19)
  - Asegurar a introdución correcta dos datos de contacto (Teléfono e E-mail). Do contrario a inscrición quedará invalidada.

  Acepto as condiciones de uso e a política de privacidade. SI (*)

  Autorizo ó Concello de Santa Comba a sacar fotografias ou videos que sexan realizados durante as actividades para ser utilizadas en medios de publicación propios do Concello. SI

  Autorizo ó/á meu/miña fillo/a a asistir as Actividades Culturais e Educativas organizadas polo Concello de Santa Comba nas condicións establecidas. Deste xeito asume as responsabilidades derivadas da conducta do seu/sua fillo/a (tutelado/a) que non se correspondan coas instruccións dos responsables da actividade. Fago extensiva esta actuación as decisións médico-quirúrxicas que fose necesario adoptar en caso de extrema urxencia, baixo a dirección facultativa pertinente. SI (*)

  (*) Campos obrigatorios.

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada.