RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160510/AnuncioG0244-270416-0005_gl.pdf RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que

Leer más

Bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160510/AnuncioG0244-270416-0005_gl.html Bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de

Leer más

Bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160415/AnuncioG0244-050416-0006_gl.html

Leer más