Actividades Oficina de Deportes

  ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS
  Concello de Santa Comba

  Actividade (*)

  DATOS DO NENO/A:

  Nome e Apelidos do Neno/a (*)

  Data de Nacemento do Neno/a (Formato 01/01/2000) (*)

  Anos na Actualidade do Menor (*)

  Ten algunha enfermidade ou problema de saude,
  que deba constar? (*)
  En caso afirmativo, indique cal é

  Ten algun tipo de desconto? (*)

  DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL DO MENOR:

  Nome e Apelidos (*)

  DNI (*)

  Enderezo (*)

  Teléfono Móbil (*)

  E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

  Comentarios

  Acepto as condiciones de uso e a política de privacidade SI (*)

  Autorizo ó Concello de Santa Comba a sacar fotografias ou videos que sexan realizados durante as actividades deportivas para poder ser utilizadas en medios de publicación propios ou que considere o Concello.. SI

  Autorizo ó/á meu/miña fillo/a a asistir as Escolas Deportivas Municipais organizadas polo Concello de Santa Comba nas condicións establecidas. Deste xeito asume as responsabilidades derivadas da conducta do seu/sua fillo/a (tutelado/a) que non se correspondan coas instruccións dos responsables da actividade. Fago extensiva esta actuación as decisións médico-quirúrxicas que fose necesario adoptar en caso de extrema urxencia, baixo a dirección facultativa pertinente. SI (*)

  Medidas de seguridade fronte a Covid-19. En todo momento cumprirase coa normativa vixente para cumprir as normas hixiénico-sanitarias. Nas actividades deportivas que se necesite o uso de esterilla (pilates, ximnasia de mantemento....), cada usuario/a deberá levar a súa propia esterilla de uso individual. SI (*)

  Por outro lado, o uso de máscara é obrigatorio en centros deportivos pechados, exceptuando a práctica de actividades que requiran a utilización de pistas específicas, tales como tenis, pádel, squash ou pistas polideportivas, exclusivamente durante a realización das ditas actividades específicas e sempre que a ocupación máxima da pista se axuste ás regras do xogo ou á actividade deportiva e tendo en conta os protocolos aprobados para a dita instalación. SI (*)

  Este ano debido ao COVID-19 o áforo nas instalacións é limitado por iso todos/as os/as participantes que falten máis de 4 clases ao mes, sen xustificar, serán dados de baixa automaticamente . SI (*)

  (*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.

  Deixa unha resposta

  O teu enderezo electrónico non se publicará