RESERVAS PISCINA EXTERIOR

Se quere cancelar unha reserva debe chamar á Oficina de Deportes:
981 10 30 34 ou 667 453 312

Lembra traer gorro. Uso obrigatorio.

Mascarilla obrigatoria se non se pode manter a distancia de seguridade de 1,5 m entre non conviventes.

Poderase solicitar en calquer momento o correo de confirmación de reserva aos usuarios da piscina.

Neste calendario pódese ver as horas xa reservadas:

Estado
pendente
confirmada
reserva
cancelled

Reservas dende este calendario:

  

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente rexistro de actividades de tratamento da área / departamento á cal vaia dirixida a presente solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento dos datos contidos nela, art. 6.1 a)" o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos" e /ou o art. 6.1 c) "o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento" e/ou o art.6.1 e) do RXPD: "en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos" conferidos a este Concello. Os datos persoais que nos proporciona mediante este documento, conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento, o Concello de Santa Comba con dirección en Praza do Concello, 1, 15841 Santa Comba (A Coruña), adxuntando copia do seu DNI. Pode obter información máis detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@santacomba.es ou consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello https://www.santacomba.es/politica-de-privacidad-concello-de-santa-comba 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *