981 880 075 Pza. Concello, 1 - 15840 Santa Comba

ADXUDICACION PROVISIONAL PROGRAMA CONCILIA

0
Por resolución de alcaldía nº 2063, con data 28/12/2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de servizos abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PROGRAMA CONCILIA
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: 09/ 002-SERV N
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: servizos.
b) Descrición do obxecto:
“BOS DÍAS E TARDES DIVERTIDAS”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 33.700,00 euros e 3.397,00 euros de IVE.
 
5. Adxudicación Provisional.
a) Data : 28/12/2009
b) Contratista : VV XESTIÓN DE ACTIVIDADES, SLVV XESTIÓN DE ACTIVIDADES, SL
c) Nacionalidade : española
d) Importe de adxudicación : 33.757,97 euros.
 
OBSERVACIÓNS:
O dito importe de adxudicación verase minorado na parte proporcional correspondente en función do período que transcorreu desde o mes de novembro e ata o inicio da presentación do servizo.
 
En Santa Comba, luns, 28 de decembro de 2009.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
Compartir

Publicar

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y realizar estadisticas ACEPTAR