Curiosidades

CURIOSIDADES SOBRE OS LIBROS DE ACTAS DO CONCELLO, DO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E OS PROBLEMAS POLÍTICOS Ó LONGO DA HISTORIA

 

 

Os datos aquí indicados proceden dos libros de actas municipais do Concello de Santa Comba e do Boletín Oficial da Provinca da Coruña (BOP) que nos permitirán ter un coñecemento máis completo deste municipio. AÍnda que hai que indicar que gran parte da documentación do arquivo municipal ata o ano 1873 foi queimada adrede para suprimir calquera rastro relacionado co imposto de consumos. De feito, na sesión extraordinaria do pleno do 10 de maio de 1872 dábase conta “do atentado perpetrado a madrugada d 8 ó 9 na Casa do Secretario (sede do arquivo municipal) no que se queimou a documentación existente ata ese momento. O Alcalde (Rodrigo Ordóñez) cualifica de catástrofe o ocurrido e ordena que se faga un inventario e recoñecemento dos documentos que puidesen quedar”. Non faltaban os que pensaban que aquela causa non era real, e que o arquivo o queimaron para agochar documentación que afectaba a persoas moi concretas, sobre todo, co fin de eludir as súas obrigas fiscais. Na sesión do 24 de abril de 1874, recordábase a situación xeral do concello, entre a que estaba incluía o arquivo,  “reflicte toda a caótica situación municipal dos últimos anos, que parece ser moito máis grave ca noutros concellos con amotinamentos, mortes, incendio do arquivo municipal… reflexo da Guerra Carlista, o único culplable é un Anxol malo que cerne as súas negras ás sobre nós, onde o clero actúa de maneira significativa como elemento desestabilizador”.

 

AMOTINAMENTO DE CAMPESIÑOS E USO DA FORZA POLA GARDA CIVIL, CON MORTES.
Boletín oficial da Provincia (BOP 292) do 17 de xuño de 1873 e Libro de Actas do Pleno do Concello do 13 de febreiro de 1874 e do 30 de marzo de 1.874. Debido á reforma tributaria de Alejandro Mon en toda España, en 1845, estableceuse a contribución territorial para bens inmobles, terras e gandos e causou un gran problema para as economías campesiñas, situación esta que foi aproveitada polos inimigos do novo réxime para soliviantar as masas e incitalas á rebeldía. O gobernador da provincia dispuxo o envío de forza armada a Santa Comba para auxiliar na cobranza dos impostos municipais. Esta situación desembocou nunha grave tensión social, caos e desorde administrativa co incendio do arquivo municipal. “Non hai persoas de responsabilidade que acepten os cargos de Recadador e Depositario” cunha tensión que acada tinxiduras dramáticas co amotinamento de campesiños e do uso da forza por parte da Garda Civil contra as masas amotinadas, o que accaba producindo mortes.

A CASA CONSISTORIAL.
Sesión municipal do 11 de novembro de 1875: “Tendo en conta os prexuízos que lle supoñen ó distrito, que a Casa Consistorial siga no punto no que se encontra, nunha esquina do distrito, e pola conveniencia de trasladar o Consistorio á capital do termo, acórdase por unanimidade dito traslado; e tendo en conta que a antiga Casa Consistorial (propiedade do municipio) áchase en estado de completa ruína,  decídese arrendar a casa nº 24 do lugar de Sta. Comba”.

CREACIÓN DO MERCADO EN SANTA CATALIÑA.
Sesión municipal do 11 de outubro de 1886: “A Corporación acorda, con obxecto de procurar o benestar dos veciños, e o fomento e desenvolvemento da riqueza pública, crear e establecer un mercado público nol campo de Sta. Cataliña, que dá fronte a esta Casa Consistorial, e que se celebrará dúas veces ó mes, os luns da 1ª e 4ª semana, a partir do mes de novembro…. convidando a tódolos veciños a que concorran con froitos, artíigoss de toda clase e gandos vacún e cabalar”.

DESOBEDIENCIA DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS.
No BOP do 7 de marzo de 1864, o xuíz do partido xudicial de Negreira “Polo presente chamo e emprazo a D. Domingo Ferreiro, ex-teniente alcalde do Concello de Santa Comba, e a D. Luis A. García, secretario interino do mesmo, para que respondan ós cargos que contra eles resultan na causa que se lles instrúe por abusos e desobediencia ó Señor Gobernador Civil da provincia, previdos de que non facéndoo dentro do devandito termo, han ser declarados contumaces rebeldes”.

MORTE POLA GARDA CIVIL.
BOP nº 67 do 20 de novembro de 1873. Ramón Barreiro Antelo natural de Ser, coñecido delincuente, acusado de pertenza a algunha banda organizada “como consecuencia das lesións causadas a unha parella da Grda Civil do posto desta capital de partido polo criminal Ramón Barreiro e Antelo, ó cal deron morte a referida parella o día 7 do mes último en Cruz de Santos, en Ser. O expresado Manuel Barreiro levou e ocultou un dos fusís de ditos gardas, deixándoo polo tanto indefenso”.

CORRUPCIÓN DENTRO DO PROPIO CONCELLO XUNTO CO CLERO.
BOP nº 45 do 20 de novembro de 1873. Vivíase nesta época un ambiente apropiado para que se producisen desordes e altercados propios dun sistema caciquil que suplantaba a vontade popular a prol de determinados intereses políticos que tanto viñan desde os propios dirixentes municipais coma por parte do clero. Esta é unha mostra da intervención activa do clero nos asuntos políticos no distrito de Santa Comba. Citación do xuíz de Carballo “Cito, chamo e emprazo a D. Benito Romero García, cura párroco de Arantón, idade maior de 40 anos; D. Manuel Piñeiro, párroco de Mallón, idade como 40 anos; D. José Luis Blanco, veciño de Mon (sic), presbítero, idade 27 anos; Francisco Blanco, labrador e veciño de Santa Comba, como de 40 anos e a D. Francisco Taboada Diéguez, veciño de Santa comba, como 34 anos… se presenten a responder ós cargos que contra eles resultan en causa criminal como consecuencia dos excesos cometidos no colexio electoral do distrito de Santa Comba, en primeiro do corrente, baixo apercibimento de que de non concorrer serán declarados contumaces rebeldes. Exhorto ás Autoridades civís e militares e demais para que se sirvan dispoñer a sua captura, conducíndoos a este referido Xulgado”. Especialmente citado aparece D. Francisco Taboada Diéguez, personaxe de destacado protagonismo na vida política local. Era secretario do Concello antes de que se proclamase a República, estivo implicado nas desordes públicas que se produciron desde 1870, incluído o incendio do arquivo municipal, alborotos que dirixiu cando se proclamou a República, encirrando as masas labregas para que non pagasen impostos. Posteriomente, na década dos 1880 a 1890 será, con intervalos, secretario do Concello, e en 1901 será elixido Deputado Provincial polo distrito Negreira-Corcubión.

AFONSO DE BORBÓN, AFONSO XII PROCLAMADO POLO EXÉRCITO NOVO REI DE ESPAÑA.
Na sesión ordinaria do Concello do 2 de xaneiro de 1875: “A Corporación congratúlase e por orde do Alcalde diríxense felicitacións ó Gobernador da Provincia e ó Comité Afonsino da Coruña”. En sesión ordinaria do 2 de xaneiro de 1875 acordouse elevar unha felicitación ó Goberno de Afonso XII polo remate da guerra carlista en Cataluña e notificarlle a “inquebrantable adhesión do Concello e do polo á dinastía reinante”.

FORZA ARMADA PARA A RECADACIÓN DE IMPOSTOS.
Actas municipais da sesión ordinaria do 30 de xuño de 1873, 30 de marzo e 24 de abril de 1874. Co obxectivo de facer desaparecer a contabilidade do concello provocouse un incendio no Arquivo Municipal e a partir dese momento váiselle solicitar constantemente ó goberno da provincia que subministre forza armada para poder facer efectiva a recadación de impostos e arbitrios, xa que os dous últimos anos (Sexenio revolucionario da I República) non se levaron a cabo “entre outras cousas pola falta de repartimento dos mesmos, o que rematou en caos e desorde municipal provocada pola rebeldía a pagar impostos, e determinou a intervención da Garda Civil que abriu fogo contra as masas populares, do que resultaron mortes”, nesta caótica situación faise referencia á consideración que se ten do Carlismo “o único culpable é un anxol malo que cerne a súas negras ás sobre nós”

O ALCALDE DA CORUÑA, D. ALFONSO MOLINA E O SAÚDO DO CONCELLO DE SANTA COMBA.
Sesión ordinaria do concello de 5 de novembro de 1958. Cando en 1958 o Alcalde da Coruña, D. Alfonso Molina Brandao, se traslada a Río de Xaneiro a un Congreso Interamericano de Municipios,  o pleno de Santa Comba solicítalle que sexa portador dun saúdo do pobo xalleiro “ós familiares, amigos e conveciños que en tanto número residen no Brasil”. Cando en 1961 se fai a definitiva distribución dos nomes das rúas do concello acórdase por maioría dedicar unha rúa á República sudamericana, Avenida do Brasil (Sesión ordinaria do 4 de xaneiro de 1961).

HOMENAXE Á DUQUESA ANA VICTORIA.
No pleno do Concello do 29 de febreiro de 1924 acordouse contribuír á homenaxe da Duquesa Ana Victoria cun donativo de 15 pesetas.

CASTIGOS PARA O QUE SE DEDIQUE O COPEO E AS FOLIADAS.
Estamos na segunda parte da Ditadura de Primo de Rivera e desde o concello, na sesión extraordinaria do 19 de decembro de 1928 solícitase ós veciños que amosen máis recato na forma de ser e actuar. O Concelleiro Pazos Blanco pretende que desde a alcaldía se diten as ordes necesarias para castigar as persoas que clandestinamente se dedican a vender bebidas alcólicas “ó copeo e que igualmente sexan castigados os bailes denominados foliadas, durante as cales se promoven escándalos e outros actos vergoñentos; e entre cuxos suxietos figuran os vecinos do lugar da aldea, Alfredo Braña Pazos e Manuela Antelo, e Dominga Blanco, da Ponte de Arriba”.

REPETICIÓN DE ELECCIÓNS POR AMAÑADAS E TRIUNFO DOS REPUBLICANOS.
O 31 de xaneiro de 1931 é destituído o alcalde e posto no seu lugar Francisco Taboada García. A organización Republicana Galega Autónoma sinala como sospeitoso ó cacique, indicando que polas súas manobras se procedese á elección de alcalde nun proceso claramente amañado; tanto é así que o cuarto tenente de alcalde, Salomón Arce Trillo, protestou na sesión ordinaria do 21 de abril de 1931, porque foi incluído como monárquico cando el aseguraba que era republicano desde había máis de 20 anos e manifestou: “a miña máis enérxica protesta contra a Xunta Municipal do Censo polos amaños e atropelos cometidos o día 5, no acto de proclamación de candidatos”. Isto levou a que o 31 de maio se repetisen as eleccións municipais atendendo a unha orde do goberno provisional e a que o BOP manifestase defectos formais nas eleccións do 12 de abril. Coa súa actitude Salomón Arce Trillo conseguiu a republicanización do poder municipal. A vila de Santa Comba acepta o novo réxime que lle “condona tódalas multas recentes impuestas e que estean pendentes de exacción”; os símbolos republicanos van saíndo á luz e en xuño inaugúranse a Avenida Pablo Iglesias, Glorieta da República e Avenida do Capitán Galán. Posteriormente, na convocatoria das eleccións para as Cortes Constituíntes lanzan esta mensaxe “esta Agrupación Republicano-Socialista, que non repara en medios a fin de lograr a redención de Santa Comba e Galicia do oprobioso e denigrante caciquismo, teñen invitados a dar un mitin de grandes magnitudes e eficiencias a persoeiros destacados do republicanismo… o absterse (a acudir ás urnas), significa covardía e alta traición á sagrada causa da Patria”.

SUBSCRICIÓN PARA REGALAR MEIRÁS A FRANCO E HOMENAXES Ó CAUDILLO.
Na sesión plenaria do 15 de xaneiro de 1938 acórdase iniciar a subscrición aberta para regalarlle a Francisco Franco o Pazo de Meirás, coa cantidade de 250 ptas que se librarán do capítulo de imprevistos. O día 17 de maio de 1939, a corporación municipal adhírese á homenaxe que se lle tributa ó ditador Francisco Franco, e no seu nome “ó corpo do exército en Galicia” e a principios do ano 1940 o pleno acorda comprar exemplares da obra Treinta e dos Meses  de Guerra e do Libro de Oro, ambos editadas polo Movemento Nacional.

AS DISPUTAS ENTRE SANTA COMBA E NEGREIRA CHEGAN ATA NOVA YORK (EE.UU.).
No ano 1949, o alcalde Felipe Castro Landeira é elixido compromisario para tomar parte na elección de procurador en Cortes, en representación municipal, momento no que o Concello de Santa Comba adquire unha importancia destacada na provincia, que chega máis alá das fronteiras estatais. En Nova York, a oposición antifranquista faise eco da súa situación xa que non considera xusto que sendo o concello con máis habitantes (10.963) a capitalidade da bisbarra estea en Negreira (7.725 habitantes).

NOMÉASE FILLO ADOPTIVO A RAFAEL HIERRO MARTÍNEZ, GOBERNADOR CIVIL DA PROVINCIA.
En Sesión ordinaria do pleno do concello de Santa Comba do 16 de xullo de 1952 acórdase nomear a Rafael Hierro Martínez, Gobernador Civil da provincia, fillo adoptivo do municipio; xa que no seu mandato “culminou co exterminio das cuadrillas de bandoleiros que asolaban a comarca levando o loito e o terror a moitos fogares… pagando así a conta que ten contraída o municipio con dito Excelentísimo Señor”.

PROPOSTA PARA CONDECORAR Ó XEFE PROVINCIAL DO MOVEMENTO.
En sesión plenaria extraordinaria do 23 de marzo de 1962 e baixo a presidencia do alcalde Andrés Pereira Pérez, proponse que lle sexa concedida a “Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas” ó xefe provincial do Movemento, xa que Santa Comba é unha “das localidades máis favorecidas polol Plan Coruña”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

es_ESEspañol
gl_ESGalego es_ESEspañol
Toggle Console (1, 1!)
Warning
is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/dev/urandom) is not within the allowed path(s): (/usr/home/santacomba:/home/santacomba:/tmp) on line 68 in file /usr/home/santacomba/www/wp-includes/class-phpass.php
Profiler (0 ms)
No entries found.
SQL (172 queries | 32.46 ms)
0.2739
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'wdev-frash' 
LIMIT 1
0.1552
SELECT ea_key, ea_value 
FROM santacom_ea_options
0.3412
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'GOTMLS_nonce_array' 
LIMIT 1
0.2899
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'GOTMLS_definitions_array' 
LIMIT 1
0.2098
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'GOTMLS_definitions_blob' 
LIMIT 1
0.2339
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'GOTMLS_scan_log/3.226.245.48/1596964474.298' 
LIMIT 1
0.2780
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'mlfp_disable_scaling' 
LIMIT 1
0.2820
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'members_settings' 
LIMIT 1
0.2651
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'members_active_addons' 
LIMIT 1
0.2649
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'ninja_forms_oauth_client_id' 
LIMIT 1
0.2050
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'rank_math_registration_skip' 
LIMIT 1
0.1628
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'rank_math_connect_data' 
LIMIT 1
0.2148
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'ngg_run_freemius' 
LIMIT 1
0.2210
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_site_transient_timeout_itsec_wp_upload_dir' 
LIMIT 1
0.1612
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_site_transient_itsec_wp_upload_dir' 
LIMIT 1
0.0989
SELECT * 
FROM santacom_itsec_user_groups 
ORDER BY group_created_at ASC
0.1791
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_wp_session_130935e846975465dd4fdf44be0e3b02' 
LIMIT 1
0.1750
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'home' 
LIMIT 1
0.1531
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'as_has_wp_comment_logs' 
LIMIT 1
0.1020
SELECT * 
FROM santacom_terms AS t LEFT JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id 
WHERE tt.taxonomy = 'nav_menu'
0.1001
SELECT object_id 
FROM santacom_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id = 71 
ORDER BY object_id ASC
0.1018
SELECT object_id 
FROM santacom_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id = 72 
ORDER BY object_id ASC
0.1011
SELECT object_id 
FROM santacom_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id = 142 
ORDER BY object_id ASC
0.1109
SELECT object_id 
FROM santacom_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id = 135 
ORDER BY object_id ASC
0.1030
SELECT object_id 
FROM santacom_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id = 137 
ORDER BY object_id ASC
0.0749
SELECT object_id 
FROM santacom_term_relationships 
WHERE term_taxonomy_id = 138 
ORDER BY object_id ASC
0.2069
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'cff_error_reporter' 
LIMIT 1
0.2451
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'redirection_database_stage' 
LIMIT 1
0.2270
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'wp-smush-settings' 
LIMIT 1
0.2420
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'wpforms_settings' 
LIMIT 1
0.1571
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_site_transient_timeout_available_translations' 
LIMIT 1
0.2010
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_site_transient_available_translations' 
LIMIT 1
0.2480
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'disable_post_thumbnails' 
LIMIT 1
0.1822
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'elementor_icon_manager_needs_update' 
LIMIT 1
0.1841
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'ee_mb_hide_show_widgets' 
LIMIT 1
0.0830
SELECT * 
FROM santacom_masterslider_sliders 
WHERE status='published' 
ORDER BY ID DESC
0.2511
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'can_compress_scripts' 
LIMIT 1
0.1218
SELECT * 
FROM santacom_posts 
WHERE ID = 2959 
LIMIT 1
0.2131
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'wpforms_debug' 
LIMIT 1
0.2840
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_8__2951165530' 
LIMIT 1
0.1829
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_transient_8__2951165530' 
LIMIT 1
0.1650
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_elementor_addon_widgets_all_languages' 
LIMIT 1
0.0930
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_transient_elementor_addon_widgets_all_languages' 
LIMIT 1
0.0911
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'gutenberg-experiments' 
LIMIT 1
0.1950
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'UsrInDeleter_settings' 
LIMIT 1
0.2759
SELECT santacom_users.* 
FROM santacom_users 
INNER JOIN santacom_usermeta ON ( santacom_users.ID = santacom_usermeta.user_id ) 
WHERE 1=1 
AND ( ( santacom_usermeta.meta_key = '_IUD_deltime' 
AND santacom_usermeta.meta_value < '1596964474' ) ) 
ORDER BY user_login ASC
0.1812
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'rank_math_notifications' 
LIMIT 1
0.1011
SELECT a.action_id 
FROM santacom_actionscheduler_actions a 
WHERE a.hook='wpforms_process_entry_emails_meta_cleanup' 
AND a.status='in-progress' 
ORDER BY scheduled_date_gmt DESC 
LIMIT 1
0.0949
SELECT a.action_id 
FROM santacom_actionscheduler_actions a 
WHERE a.hook='wpforms_process_entry_emails_meta_cleanup' 
AND a.status='pending' 
ORDER BY scheduled_date_gmt ASC 
LIMIT 1
0.1059
SELECT a.*, g.slug AS `group` 
FROM santacom_actionscheduler_actions a LEFT JOIN santacom_actionscheduler_groups g ON a.group_id=g.group_id 
WHERE a.action_id=14987
0.3691
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_transient_timeout_ngg-activated' 
LIMIT 1
0.3052
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_transient_ngg-activated' 
LIMIT 1
0.4029
SELECT * 
FROM `santacom_itsec_lockouts` 
WHERE `lockout_active`=1 
AND `lockout_expire_gmt` > '2020-08-09 09:14:34' 
AND `lockout_host` = '3.226.245.48' 
ORDER BY `lockout_start` DESC 
LIMIT 1;
0.1550
SELECT `storage_updated` 
FROM santacom_itsec_distributed_storage 
WHERE `storage_group` = 'file-change-progress' 
ORDER BY `storage_updated` DESC 
LIMIT 1
1.4541
SELECT id, original, translated, domain 
FROM `santacom_trp_gettext_es_es`
0.4499
SELECT * 
FROM santacom_redirection_items 
WHERE match_url='/es/s4-guia-municipal/c18-historia-e-persoeiros/curiosidades.html' OR match_url='regex'
0.5798
SELECT ID, post_name, post_parent, post_type 
FROM santacom_posts 
WHERE post_name IN ('s4-guia-municipal','c18-historia-e-persoeiros','curiosidades-html') 
AND post_type IN ('page','attachment')
0.1781
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'siteorigin_panels_display' 
LIMIT 1
0.1960
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'siteorigin_panels_home_page_enabled' 
LIMIT 1
0.8130
SELECT santacom_posts.*, santacom_sticky.sticky_status 
FROM santacom_posts LEFT JOIN santacom_sticky ON santacom_sticky.sticky_post_id = santacom_posts.ID 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.post_name = 'curiosidades' 
AND santacom_posts.post_type = 'post' 
ORDER BY (santacom_sticky.sticky_status = 2 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NOT NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%Y-%m-%d') DESC, (santacom_sticky.sticky_status = 1 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%T') DESC
0.4580
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (2017) 
ORDER BY meta_id ASC
0.7629
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') 
AND tr.object_id IN (2017) 
ORDER BY t.name ASC
0.4108
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND t.slug = 'c18-historia-e-persoeiros' 
ORDER BY t.name ASC
0.2389
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_termmeta 
WHERE term_id IN (105) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1221
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 94
0.1791
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'ee_mb_cpt_single' 
LIMIT 1
0.2649
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'wts_eae_gmap_key' 
LIMIT 1
0.1729
SELECT option_value 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = 'dbem_google_maps_styles' 
LIMIT 1
0.0720
SELECT santacom_posts.* 
FROM santacom_posts 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.post_name = 'wp-global-styles-magazinenp' 
AND santacom_posts.post_type = 'wp_global_styles' 
AND ((santacom_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY santacom_posts.post_date DESC
0.2642
SELECT santacom_posts.*, santacom_sticky.sticky_status 
FROM santacom_posts LEFT JOIN santacom_sticky ON santacom_sticky.sticky_post_id = santacom_posts.ID 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.post_type = 'wpcf7_contact_form' 
AND ((santacom_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY (santacom_sticky.sticky_status = 2 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NOT NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%Y-%m-%d') DESC, (santacom_sticky.sticky_status = 1 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%T') DESC
0.1509
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (15723,15711,15695,15643,15492,15489,15373,15279,14808,13472,13408,13407,13347,13342,13331,11129,10812,10565,10524,6358,6351,5655,5595,5546,5496,2981) 
ORDER BY meta_id ASC
0.0751
SELECT * 
FROM santacom_users 
WHERE ID = '3113' 
LIMIT 1
0.0830
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_usermeta 
WHERE user_id IN (3113) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.0780
SELECT * 
FROM santacom_users 
WHERE ID = '3110' 
LIMIT 1
0.0861
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_usermeta 
WHERE user_id IN (3110) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.0682
SELECT * 
FROM santacom_users 
WHERE ID = '3' 
LIMIT 1
0.0641
SELECT user_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_usermeta 
WHERE user_id IN (3) 
ORDER BY umeta_id ASC
0.0401
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (5537) 
ORDER BY meta_id ASC
0.0300
SELECT * 
FROM santacom_masterslider_options 
WHERE option_name = 'custom_inline_style'
0.0241
SELECT * 
FROM santacom_masterslider_options 
WHERE option_name = 'masterslider_custom_css_ver'
0.3221
SELECT p.ID 
FROM santacom_posts AS p 
WHERE p.post_date < '2007-04-11 14:07:13' 
AND p.post_type = 'post' 
AND p.post_status = 'publish' 
ORDER BY p.post_date DESC 
LIMIT 1
0.1349
SELECT * 
FROM santacom_posts 
WHERE ID = 2016 
LIMIT 1
0.3290
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (2016) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1109
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2016) 
ORDER BY t.name ASC
0.2329
SELECT p.ID 
FROM santacom_posts AS p 
WHERE p.post_date > '2007-04-11 14:07:13' 
AND p.post_type = 'post' 
AND p.post_status = 'publish' 
ORDER BY p.post_date ASC 
LIMIT 1
0.1709
SELECT * 
FROM santacom_posts 
WHERE ID = 2018 
LIMIT 1
0.2060
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (2018) 
ORDER BY meta_id ASC
0.1040
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2018) 
ORDER BY t.name ASC
0.1521
SELECT autoload 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_wp_session_130935e846975465dd4fdf44be0e3b02'
0.1140
SELECT autoload 
FROM santacom_options 
WHERE option_name = '_wp_session_expires_130935e846975465dd4fdf44be0e3b02'
0.7219
SELECT ID, post_name, post_parent, post_type 
FROM santacom_posts 
WHERE post_name IN ('http%3a','','www-santacomba-es','s4-guia-municipal','c18-historia-e-persoeiros','curiosidades-html') 
AND post_type IN ('page','attachment')
0.0811
SELECT santacom_posts.*, santacom_sticky.sticky_status 
FROM santacom_posts LEFT JOIN santacom_sticky ON santacom_sticky.sticky_post_id = santacom_posts.ID 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.post_name = 'curiosidades' 
AND santacom_posts.post_type = 'post' 
ORDER BY (santacom_sticky.sticky_status = 2 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NOT NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%Y-%m-%d') DESC, (santacom_sticky.sticky_status = 1 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%T') DESC
0.0789
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
ORDER BY t.name ASC
0.3669
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_termmeta 
WHERE term_id IN (160,117,109,161,101,146,157,141,131,132,172,130,95,151,153,140,150,120,166,96,76,112,100,108,113,98,144,145,158,99,115,171,77,103,102,180,173,355,78,152,114,127,94,351,128,111,107,116,358,159,91,121,122,155,118,149,123,129,106,93,119,139,125,154,126,162,104,110,381,665,124,1,156,181,92,97,84) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2429
SELECT santacom_posts.*, santacom_sticky.sticky_status 
FROM santacom_posts LEFT JOIN santacom_sticky ON santacom_sticky.sticky_post_id = santacom_posts.ID 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.post_type = 'wpcf7_contact_form' 
AND ((santacom_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY (santacom_sticky.sticky_status = 2 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NOT NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%Y-%m-%d') DESC, (santacom_sticky.sticky_status = 1 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%T') DESC
0.1009
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('style_category') 
AND tr.object_id IN (15723) 
ORDER BY t.name ASC
0.1020
SELECT * 
FROM santacom_posts 
WHERE ID = 5537 
LIMIT 1
0.0930
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('style_category') 
AND tr.object_id IN (5537) 
ORDER BY t.name ASC
0.0720
SELECT * 
FROM santacom_posts 
WHERE ID = 15210 
LIMIT 1
0.0670
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (15210) 
ORDER BY meta_id ASC
0.0968
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE t.term_id = 135
0.1509
SELECT tr.object_id 
FROM santacom_term_relationships AS tr 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') 
AND tt.term_id IN ('135') 
ORDER BY tr.object_id ASC
0.1659
SELECT santacom_posts.* 
FROM santacom_posts 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.ID IN (2743,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793,2794,2795,2796,2797,2798,2799,2800,2801,2802,2803,2804,2805,2806,2807,2808,2809,2897,2898,2899,2900,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2914,3526,3719,3720,3721,3722,3723,3768,3771,4406,4411,4413,5203,5477,5690,7905,7906,7907,14244,15790) 
AND santacom_posts.post_type = 'nav_menu_item' 
AND ((santacom_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY santacom_posts.menu_order ASC
0.1750
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (2743,2897,3526,3771,3768,2904,7906,3719,2898,2899,3721,2910,2900,3720,4411,4406,4413,2903,7907,2902,3722,3723,7905,2905,2906,2907,2908,2909,2911,2748,5203,2749,2751,2753,2755,2757,2760,2763,2766,2768,2770,2771,2772,2774,2775,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2785,2786,2788,2789,2791,2792,14244,2793,2794,2795,2752,2765,2776,2797,2801,2805,2758,2787,2796,2802,2754,2784,2790,2799,2804,2806,2807,2808,2809,2914,2756,2759,2750,2761,2762,2773,2798,2800,2803,2764,2769,2767,5477,5690,15790) 
ORDER BY meta_id ASC
0.0820
SELECT santacom_posts.* 
FROM santacom_posts 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.ID IN (3769,3755,15744) 
AND santacom_posts.post_type = 'page' 
AND ((santacom_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY santacom_posts.post_date DESC
0.1070
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (15744,3769,3755) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2809
SELECT santacom_posts.* 
FROM santacom_posts 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.ID IN (5201,1954,1949,1950,1957,1953,1948,1955,1956,1951,1947,1958,1960,1967,1962,1974,1962,1963,1964,1965,1966,1961,1977,1969,1970,1975,1972,1971,1968,1973,1976,1978,1981,1982,1983,1979,2012,2013,2014,1993,1994,1996,1997,1995,1998,2001,2000,2382,2002,2015,2016,2017,2018,2019,2023) 
AND santacom_posts.post_type = 'post' 
AND ((santacom_posts.post_status = 'publish')) 
ORDER BY santacom_posts.post_date DESC
3.0529
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (5201,2382,2023,2019,2015,2014,2013,2012,2002,2001,2000,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1983,1982,1981,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962,1961,1960,1958,1957,1956,1955,1954,1953,1951,1950,1949,1948,1947) 
ORDER BY meta_id ASC
0.0799
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND t.term_id IN ( 96,146,117,172,151,112,130,150,120,113,145,158,157,159,115,173,114,121,149,118,116,125,123,129,124,126,100,101,104,102,103,105,106,107,162,166 ) 
AND tt.count > 0 
ORDER BY t.name ASC
0.0870
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (5201) 
ORDER BY t.name ASC
0.0620
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1954) 
ORDER BY t.name ASC
0.0651
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1949) 
ORDER BY t.name ASC
0.0629
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1950) 
ORDER BY t.name ASC
0.0861
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1957) 
ORDER BY t.name ASC
0.0801
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1953) 
ORDER BY t.name ASC
0.1001
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1948) 
ORDER BY t.name ASC
0.0701
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1955) 
ORDER BY t.name ASC
0.0710
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1956) 
ORDER BY t.name ASC
0.0699
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1951) 
ORDER BY t.name ASC
0.1018
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1947) 
ORDER BY t.name ASC
0.0739
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1958) 
ORDER BY t.name ASC
0.0670
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1960) 
ORDER BY t.name ASC
0.0739
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1967) 
ORDER BY t.name ASC
0.0691
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1962) 
ORDER BY t.name ASC
0.0691
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1974) 
ORDER BY t.name ASC
0.0679
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1963) 
ORDER BY t.name ASC
0.0691
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1964) 
ORDER BY t.name ASC
0.0691
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1965) 
ORDER BY t.name ASC
0.0701
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1966) 
ORDER BY t.name ASC
0.0691
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1961) 
ORDER BY t.name ASC
0.0708
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1977) 
ORDER BY t.name ASC
0.0701
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1969) 
ORDER BY t.name ASC
0.0639
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1970) 
ORDER BY t.name ASC
0.0529
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1975) 
ORDER BY t.name ASC
0.0670
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1972) 
ORDER BY t.name ASC
0.0679
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1971) 
ORDER BY t.name ASC
0.0589
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1968) 
ORDER BY t.name ASC
0.0720
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1973) 
ORDER BY t.name ASC
0.0751
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1976) 
ORDER BY t.name ASC
0.0699
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1978) 
ORDER BY t.name ASC
0.0629
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1981) 
ORDER BY t.name ASC
0.0579
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1982) 
ORDER BY t.name ASC
0.0579
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1983) 
ORDER BY t.name ASC
0.0739
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1979) 
ORDER BY t.name ASC
0.0591
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2012) 
ORDER BY t.name ASC
0.0451
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2013) 
ORDER BY t.name ASC
0.0341
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2014) 
ORDER BY t.name ASC
0.0350
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1993) 
ORDER BY t.name ASC
0.0360
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1994) 
ORDER BY t.name ASC
0.0370
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1996) 
ORDER BY t.name ASC
0.0350
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1997) 
ORDER BY t.name ASC
0.0741
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1995) 
ORDER BY t.name ASC
0.0749
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (1998) 
ORDER BY t.name ASC
0.0701
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2001) 
ORDER BY t.name ASC
0.0679
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2000) 
ORDER BY t.name ASC
0.0699
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2382) 
ORDER BY t.name ASC
0.1080
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2002) 
ORDER BY t.name ASC
0.0708
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2015) 
ORDER BY t.name ASC
0.0741
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2019) 
ORDER BY t.name ASC
0.0691
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2023) 
ORDER BY t.name ASC
0.3171
SELECT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
INNER JOIN santacom_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND tr.object_id IN (2017) 
ORDER BY t.name ASC
0.0420
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (9999999999) 
ORDER BY meta_id ASC
0.0739
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') 
AND tt.count > 0 
ORDER BY tt.count DESC 
LIMIT 5
0.0682
SELECT term_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_termmeta 
WHERE term_id IN (178,177,198,199,186) 
ORDER BY meta_id ASC
0.2990
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS santacom_comments.comment_ID 
FROM santacom_comments 
WHERE ( comment_approved = '1' ) 
AND comment_post_ID = 2017 
AND comment_parent = 0 
ORDER BY santacom_comments.comment_date_gmt ASC, santacom_comments.comment_ID ASC
0.0780
SELECT santacom_posts.*, santacom_sticky.sticky_status 
FROM santacom_posts LEFT JOIN santacom_sticky ON santacom_sticky.sticky_post_id = santacom_posts.ID 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.post_type = 'acf-field-group' 
AND ((santacom_posts.post_status = 'publish' OR santacom_posts.post_status = 'acf-disabled')) 
ORDER BY (santacom_sticky.sticky_status = 2 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NOT NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%Y-%m-%d') DESC, (santacom_sticky.sticky_status = 1 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%T') DESC
0.2651
SELECT t.*, tt.* 
FROM santacom_terms AS t 
INNER JOIN santacom_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
AND t.term_id IN ( 105 )
0.9861
SELECT santacom_posts.*, santacom_sticky.sticky_status 
FROM santacom_posts LEFT JOIN santacom_term_relationships ON (santacom_posts.ID = santacom_term_relationships.object_id) LEFT JOIN santacom_sticky ON santacom_sticky.sticky_post_id = santacom_posts.ID 
WHERE 1=1 
AND santacom_posts.ID NOT IN (2017) 
AND ( santacom_term_relationships.term_taxonomy_id IN (105) ) 
AND santacom_posts.post_type = 'post' 
AND (santacom_posts.post_status = 'publish' OR santacom_posts.post_status = 'acf-disabled') 
GROUP BY santacom_posts.ID 
ORDER BY (santacom_sticky.sticky_status = 2 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NOT NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%Y-%m-%d') DESC, (santacom_sticky.sticky_status = 1 
AND santacom_sticky.sticky_status IS NULL) DESC, DATE_FORMAT(santacom_posts.post_date,'%T') DESC 
LIMIT 0, 4
0.1349
SELECT * 
FROM santacom_posts 
WHERE ID = 7848 
LIMIT 1
0.1180
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (7848) 
ORDER BY meta_id ASC
0.5071
SELECT * 
FROM santacom_posts 
WHERE ID = 2929 
LIMIT 1
0.3991
SELECT post_id, meta_key, meta_value 
FROM santacom_postmeta 
WHERE post_id IN (2929) 
ORDER BY meta_id ASC
Templates
[0] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-core.php
[1] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-assets.php
[2] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-template-helper.php
[3] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-loops.php
[4] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-hooks.php
[5] => themes/magazinenp/core/hooks/class-magazinenp-template-hooks.php
[6] => themes/magazinenp/core/hooks/class-magazinenp-footer-hooks.php
[7] => themes/magazinenp/core/hooks/class-magazinenp-misc-hooks.php
[8] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-customizer.php
[9] => themes/magazinenp/core/customizer/core.php
[10] => themes/magazinenp/core/customizer/active-callback.php
[11] => themes/magazinenp/core/customizer/active-callback/header.php
[12] => themes/magazinenp/core/customizer/active-callback/other.php
[13] => themes/magazinenp/core/customizer/sanitization.php
[14] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-compatibility.php
[15] => themes/magazinenp/core/compatibility/class-magazinenp-woocommerce.php
[16] => themes/magazinenp/core/option-functions.php
[17] => themes/magazinenp/core/template-functions.php
[18] => themes/magazinenp/core/dynamic-style.php
[19] => themes/magazinenp/core/class-magazinenp-widgets.php
[20] => themes/magazinenp/core/widgets/class-magazinenp-widget-validation.php
[21] => themes/magazinenp/core/widgets/class-magazinenp-widget-base.php
[22] => themes/magazinenp/core/widgets/magazinenp-block-post-widget.php
[23] => themes/magazinenp/core/widgets/magazinenp-grid-post-widget.php
[24] => themes/magazinenp/core/widgets/magazinenp-column-post-widget.php
[25] => themes/magazinenp/single.php
[26] => themes/magazinenp/header.php
[27] => themes/magazinenp/template-parts/header/top.php
[28] => themes/magazinenp/template-parts/header/mid.php
[29] => themes/magazinenp/template-parts/header/bottom.php
[30] => themes/magazinenp/searchform.php
[31] => themes/magazinenp/template-parts/header/breadcrumb.php
[32] => themes/magazinenp/core/vendor/breadcrumbs/breadcrumbs.php
[33] => themes/magazinenp/template-parts/content-single.php
[34] => themes/magazinenp/template-parts/parts/entry-header.php
[35] => themes/magazinenp/template-parts/parts/entry-content.php
[36] => themes/magazinenp/template-parts/parts/tags-meta.php
[37] => themes/magazinenp/comments.php
[38] => themes/magazinenp/footer.php
[39] => themes/magazinenp/template-parts/footer/related-posts.php
[40] => themes/magazinenp/template-parts/footer/footer.php
[41] => themes/magazinenp/template-parts/footer/footer-widgets.php
[42] => themes/magazinenp/template-parts/footer/copyright.php
[43] => themes/magazinenp/template-parts/footer/go-to-top.php
Globals
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
 'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
 'REQUEST_URI' => '/es/s4-guia-municipal/c18-historia-e-persoeiros/curiosidades.html',
 'TEMP' => '/tmp',
 'TMPDIR' => '/tmp',
 'TMP' => '/tmp',
 'HOSTNAME' => '',
 'USER' => 'santacomba',
 'HOME' => '/home/santacomba',
 'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
 'QUERY_STRING' => '',
 'REQUEST_METHOD' => 'GET',
 'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
 'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
 'REDIRECT_URL' => '/es/s4-guia-municipal/c18-historia-e-persoeiros/curiosidades.html',
 'REMOTE_PORT' => '53434',
 'SCRIPT_FILENAME' => '/home/santacomba/www/index.php',
 'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@santacomba.es',
 'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/santacomba/www',
 'CONTEXT_PREFIX' => '',
 'REQUEST_SCHEME' => 'http',
 'DOCUMENT_ROOT' => '/home/santacomba/www',
 'REMOTE_ADDR' => '3.226.245.48',
 'SERVER_PORT' => '80',
 'SERVER_ADDR' => '127.0.0.1',
 'SERVER_NAME' => 'www.santacomba.es',
 'SERVER_SIGNATURE' => '',
 'PATH' => '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin',
 'HTTP_X_VARNISH' => '1614594',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
 'HTTP_HOST' => 'www.santacomba.es',
 'HTTP_X_CTIPO' => 'wp',
 'HTTP_X_COUNTRY_CODE' => 'US',
 'HTTP_X_FORWARDED_FOR' => '3.226.245.48, 127.0.0.1',
 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
 'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
 'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
 'HTTP_X_FORWARDED_PORT' => '80',
 'HTTP_X_FORWARDED_PROTO' => 'http',
 'proxy-nokeepalive' => '1',
 'W3TC_ENC' => '_gzip',
 'SCRIPT_URI' => 'http://www.santacomba.es/es/s4-guia-municipal/c18-historia-e-persoeiros/curiosidades.html',
 'SCRIPT_URL' => '/es/s4-guia-municipal/c18-historia-e-persoeiros/curiosidades.html',
 'UNIQUE_ID' => 'Xy@@elJii@kAADcNYIMAAABK',
 'REDIRECT_STATUS' => '200',
 'REDIRECT_W3TC_ENC' => '_gzip',
 'REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'http://www.santacomba.es/es/s4-guia-municipal/c18-historia-e-persoeiros/curiosidades.html',
 'REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/es/s4-guia-municipal/c18-historia-e-persoeiros/curiosidades.html',
 'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'Xy@@elJii@kAADcNYIMAAABK',
 'FCGI_ROLE' => 'RESPONDER',
 'PHP_SELF' => '/index.php',
 'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1596964474.0551,
 'REQUEST_TIME' => 1596964474,
);

Close