981 880 075 Pza. Concello, 1 - 15840 Santa Comba

Actividades Oficina de Deportes

0

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS
Concello de Santa Comba

Actividade (*)

DATOS DO NENO/A:

Nome e Apelidos do Neno/a (*)

Data de Nacemento do Neno/a (Formato 01/01/2000) (*)

Anos na Actualidade do Menor (*)

Ten algunha enfermidade ou problema de saude,
que deba constar? (*)
En caso afirmativo, indique cal é

Ten algun tipo de desconto? (*)

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL DO MENOR:

Nome e Apelidos (*)

DNI (*)

Enderezo (*)

Teléfono Móbil (*)

E-Mail (Enviaráselle unha Confirmación da Solicitude) (*)

Comentarios

Acepto as condiciones de uso e a política de privacidade SI (*)

Autorizo ó Concello de Santa Comba a sacar fotografias ou videos que sexan realizados durante as actividades deportivas para poder ser utilizadas en medios de publicación propios ou que considere o Concello.. SI

Autorizo ó/á meu/miña fillo/a a asistir as Escolas Deportivas Municipais organizadas polo Concello de Santa Comba nas condicións establecidas. Deste xeito asume as responsabilidades derivadas da conducta do seu/sua fillo/a (tutelado/a) que non se correspondan coas instruccións dos responsables da actividade. Fago extensiva esta actuación as decisións médico-quirúrxicas que fose necesario adoptar en caso de extrema urxencia, baixo a dirección facultativa pertinente. SI (*)

(*) Campos obrigatorios. Se non se cubre dará fallo de envio.

Compartir

Publicar

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y realizar estadisticas ACEPTAR